Godziny pracy pedagoga i psychologa 2020/2021

Pedagog – Alicja Junyszek:
Pedagog – Martyna Sobczak
 
Psycholog –