Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci komputerowej, dostawę komputerów i sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.
Numer ogłoszenia: 128547 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 5 , ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 62 7364627, faks 62 7364627.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci komputerowej, dostawę komputerów i sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej kablowej oraz bezprzewodowej, dostawa i instalacja: - 22 sztuk zestawów komputerów stacjonarnych z osprzętem, - 2 sztuk zestawów komputerów notebook z osprzętem, - 30 sztuk tabletów multimedialnych, - 1 sztuki tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem i głośnikami, - 1 sztuki wizualizera oraz zestawu 32 pilotów do testów. Sieć przewodowa musi zostać rozbudowana w 21 salach lekcyjnych, sieć bezprzewodowa musi obejmować 13 pomieszczeń zajęciowych i pokój nauczycielski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wymagania ogólne: 1) Sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2014 i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Do każdego urządzenia musi być dołączona karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi w języku polskim. 2) Sprzęt komputerowy musi posiadać aktualne certyfikaty dotyczące wymogu jakości. 3) Dostawa obejmuje rozładunek, wniesienie, rozpakowanie i sprawdzenie działania w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy. 5) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz podłączyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wraz ze wstępnym uruchomieniem. 6) Pozostawienie mienia Zamawiającego w stanie nie pogorszonym po zakończonej dostawie sprzętu komputerowego. 7) Pozostawienie pomieszczeń w należytym porządku oraz usunięcia opakowań związanych z dostawą sprzętu komputerowego. 2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na następujących warunkach: 3 lata od daty ostatecznego odbioru robót - w przypadku rozbudowy kablowej sieci komputerowej; 3 lata od daty instalacji i uruchomienia - w przypadku dostarczanych komputerów stacjonarnych, tabletów, tablic interaktywnych, rzutników, pilotów do testów oraz wizualizera; 3 lata od daty instalacji i uruchomienia - w przypadku dostarczanych urządzeń niezbędnych do zapewnienia dostępu do bezprzewodowego Internetu. 3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach dostawy zainstalować komputery, w tym: zainstalować oprogramowanie dostarczone wraz z komputerem, przenieść, skonfigurować, zainstalować i uruchomić sprzęt w miejscu użytkowania (stanowisku pracy) oraz odebrać opakowanie. 4. W celu właściwej wyceny zakresu robót związanych z rozbudową sieci komputerowej zamawiający zaleca wykonawcom wizję lokalną..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.00.00-0, 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 30.21.32.00-7, 30.21.33.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, oświadczenie w którym wykonawca potwierdzi, iż oferowany sprzęt komputerowy jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi; wydruk ze strony internetowej (wkleić adres strony z załącznika PC tablet) potwierdzający że oferowany w komputerach, komputerach przenośnych oraz tabletach procesor uzyskał wymaganą ilość punktów w teście (Wpisać nazwę testu) lub jeżeli procesor zainstalowany w oferowanych komputerach, komputerach przenośnych i/lub tabletach nie znajduje się w tabeli wyników testów (nazwa testu) dokument i/lub oświadczenie, w którym potwierdzone zostanie, że w oferowanych komputerach, komputerach przenośnych i/lub tabletach procesor został poddany ww. testowi i uzyskał w nim wymaganą ilość punktów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sp5.osw.pl/zamowienia-publiczne/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I, ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2014 godzina 09:45, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I, ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wielkopolski..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie